Archief: Dorpsvisie 2006"onsIn het voorjaar 2006 heeft de dorpsraad van Oosterhuizen een werkgroep samengesteld om samen met de inwoners van Oosterhuizen te komen tot een dorpsvisie. De horizon van deze visie is 2015. De gemeente Apeldoorn stelt een subsidie beschikbaar voor de ontwikkeling van dit dorpsplan (voor procesbegeleiders van de Vereniging Kleine Kernen (VKK), zaalhuur en productie van aantal nieuwsbrieven) en fungeert tevens als klankbordgroep.

De werkgroep bestaat uit de volgende personen:Evelyn Averink, Peter Bakker (red.), Gerjan Dolman (voorz.), Saskia Dolman, Karin van Essen, Hendrik Groeneveld, Gert Kok, Ella Kruimer, Janneke Slingerland (secr.) en wordt ondersteund door Gerda Zijm (VKK), Geert JanOosterhuis (VKK), Annie de Groot (Dorpsraad) en Hanneke Meulenberg (Dorpsraad).

Als eerste heeft de werkgroep een bewonersbijeenkomst georganiseerd (16 mei 2006). Tijdens deze bijeenkomst krijgen alle inwoners van Oosterhuizen de gelegenheid om onderwerpen aan te brengen en per onderwerp een mening te geven, zie bijlage.

De werkgroep heeft op basis van deze gegevens een clustering aangebracht en een hoofdstukindeling gemaakt. De teksten voor deze hoofdstukken zijn door 2 of 3 leden verder uitgewerkt en tijdens bespreking in de werkgroep tot concepttekst gemaakt.

Op 5 maart 2007 heeft een toetsingsbijeenkomst plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de Gemeente Apeldoorn, Politie Noord/Oost Gelderland, Woningstichting Beter Wonen, Kamer van Koophandel, Waterschap Veluwe, Vereniging Natuurmonumenten (Loenen), BBA Veluwe, Staatsbosbeheer, Recron en de Dorpsraad.

Op 15 mei 2007 is weer een bewonersbijeenkomst gehouden waar de laatste puntjes op de i zijn gezet.

15 juni 2007 zijn de eerste exemplaren tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Amphitheater/Dorpshuis uitgereikt aan de Dorpsraad Oosterhuizen en wethouder Jolanda Reitsma.

 

Downloads:

Boekje Dorpsvisie Oosterhuizen 2007-2015.pdf  (5mb)
Document Dorpsvisie Oosterhuizen 2007-2015.pdf (1mb)

 

Hoofddoel is natuurlijk de leefbaarheid van het dorp en de omgeving te behouden c.q. het niveau te verbeteren. De gemeente geeft ons de ruimte met een luisterend oor en een budget om een plan of visie, met deskundige hulp van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland (VKK), te gaan maken. Laten we die kans pakken en goed benutten!  

Waar willen we iets over zeggen?

Over alles wat ons als inwoners van een dorp in een grote gemeente aangaat. Dat betekent natuurlijk niet dat al onze wensen ook ingewilligd kunnen worden maar we kunnen ze wel alvast uitspreken en in een plan samenvatten. En daarmee in een volgend stadium aan het werk gaan. Wat denken we bijvoorbeeld over het onderwerp ‘wonen’ in Oosterhuizen. Willen we woningen voor ouderen of voor jongeren, zien we liever huur- of koopwoningen, waar willen we bouwen etc. Of is het met de nieuwe woningen aan de Achterste Kerkweg straks klaar? Ook tav ‘voorzieningen’ bestaan wensen en verwachtingen. Functioneert het Dorpshuis goed of willen we het anders en zo ja, hoe? Is de toekomst van de school veilig? Zijn er voldoende voorzieningen voor de jeugd? Voor winkels en andere voorzieningen moeten we naar een dorp of wijk in de buurt of naar Apeldoorn. Kan dat anders? Wat vinden we van het verkeer en de veiligheid in ons dorp? En wat van het openbaar vervoer en de bereikbaarheid? Veel mensen wonen niet alleen in ons dorp maar werken er ook. Hoe gaan we in de toekomst om met economische bedrijvigheid? Wat gaat er gebeuren met de inrichting van ons buitengebied, bijvoorbeeld Alba, golfbaan, defensieterrein, enk, Kanaal? En zo zijn er nog veel meer onderwerpen waar we iets van en over kunnen zeggen.

Hoe gaat dat allemaal in z’n werk en wie gaan dat doen?

We gaan dat samen doen. Iedereen uit Oosterhuizen praat mee. Een werkgroep van 10 inwoners uit ons dorp gaat alle ideeën samenvatten in een plan. De VKK gaat dit proces begeleiden en zal ons met twee deskundige procesbegeleiders helpen bij het maken van het plan. Tijdens de eerste openbare startbijeenkomst voor alle inwoners op 16 mei as praten we over wat er speelt, wat voor wensen er leven, welke ideeën er zijn over hoe het anders moet etc. en kan iedereen z’n verhaal doen. Tijdens een aantal bijeenkomsten van de werkgroep die daarop volgen zet de groep het een en ander op papier, waarbij ondersteuning van de gemeente wordt gezocht. Daarna is het plan in ruwe opzet klaar. We kijken wat de haalbaarheid van alle ideeën is en verspreiden het conceptplan onder alle inwoners van Oosterhuizen voor de laatste reacties. Dan volgt er een definitieve versie en een eindpresentatie, weer in een openbare bijeenkomst. Dan zijn er ongeveer twaalf maanden verstreken. Als het op papier af is, kunnen we echt aan het werk. Eventueel om plannen om te zetten in concrete acties en daden. Dat kan in nieuwe kleine werkgroepen, afhankelijk van iemands belangstelling of voorkeur voor een bepaald idee. In de loop van het proces zal blijken wat we in de toekomst met Oosterhuizen willen en wat ons te doen staat. Nu eerst het plan. Dus komt allen op 16 mei en denk mee!

Startbijeenkomst

Op 16 mei 2006 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden om te komen tot een dorpsvisie Oosterhuizen. Alle bewoners waren door de werkgroep Dorpsvisie en de Begeleidingscommissie van de Dorpsraad uitgenodigd. Ruim 50 bewoners hebben aan deze uitnodiging gehoor gegeven. Tijdens het vergaren van onderwerpen ontstonden al levendige discussies.

Documenten:

Nieuwsbrief Waarom dorpsvisie 18-04-2006 (pdf 50kb)
Resultaten startbijeenkomst 16-05-2006 (pdf 218kb)
Notulen startbijeenkomst 16-05-2006 (pdf 16kb) 

 

 "ons "ons "ons "ons "ons "ons "ons "ons "ons "ons 

Dorpsvisie - Uitreiking

"onsOp 15 juni 2007 werd het officiële exemplaar van de Dorpsvisie overhandigd aan wethouder Jolanda Reitsma tijdens een muzikale bijeenkomst in het Amfitheater bij het Dorpshuis.
De werkgroep is er in geslaagd binnen één jaar een dorpsvisie te maken. Alle werkgroepleden werden door Annie hartelijk bedankt voor hun inzet en kregen een mooie bos rozen overhandigd.
De werkgroep is er in geslaagd binnen één jaar een dorpsvisie te maken. Alle werkgroepleden werden door Annie hartelijk bedankt voor hun inzet en kregen een mooie bos rozen overhandigd."ons